Pracovní oblasti velvyslanectví

Christiana Markert

Politický referát

Politický referát se zabývá všemi oblastmi zahraniční a vnitřní politiky České republiky. Těžiště tvoří bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Německem stejně tak s ostatními sousedy, jednání o vstupu do EU a také spolupráce s mezinárodními organizacemi (NATO, Rada Evropy, UNO). Připravuje se souhlasem české strany návštěvy německých politiků na vysoké úrovni v České republice. Vedle toho je těžištěm jeho práce udržování kontaktů se zástupci všech politických sil v České republice.

Vedoucí referátu pro politické záležitosti a zároveň zástupkyní velvyslance je paní Christiana Markert

Česko-německé vztahy

Rebecca Kašēns

Hospodářský referát

Hospodářské oddělení sleduje politiku hospodářskou, dopravní a životního prostředí a poskytuje spolkové vládě informace vztahující se k hospodářství. Podporuje kontakty mezi vládními místy, spolky a podnikatelskými subjekty z České republiky a Německa a podporuje činnost německých exportérů a investorů. Dále se stará o německé delegace, jejichž těžiště tvoří hospodářsko-politická témata.

Vedoucím hospodářského referátu je paní Rebecca Kašēns

Hospodářství

Elke Czempinski

Právní a konzulární referát

Právní a konzulární referát je nejdůležitější kontaktní místo pro německé občany trvale žijící v Česku, kteří nespadají do kompetence českých úřadů. Němci, kteří se ocitnou během přechodného pobytu v tísňové situaci, nabízí nejnutnější výpomoc. A konečně příslušným úřadem pro udělování víz za spolkovou republiku platné zpravidla v celkovém rámci působnosti Schengenské úmluvy.

Vedoucí právního a konzulárního referátu je Elke Czempinski.

Víza a právní a konzulární záležitosti

Dr. Guido Müntel

Tiskový referát

Tiskový odbor má na starost práci s veřejností. Zpracovává otázky médií o Německu ze strany českých novinářů, ale také německých a zahraničních korespondentů v České republice a informuje o otázkách bilaterálních vztahů na všech úrovních.

Vedoucí tiskového referátu je pan Dr. Guido Müntel.

Tiskový odbor

Markus Klinger

Kulturní referát

Kulturní referát velvyslanectví koordinuje zahraniční kulturní a vzdělávací politiku Spolkové republiky Německo v České republice v těsné spolupráci s různými zprostředkovatelskými organizacemi. Ke klíčovým úlohám patří vedle péče o spolupráci s místními nositeli kultury i podpora německého jazyka a sledování svébytné kulturní práce německé menšiny. Oblasti vzdělání, škol, vědy a vysokých škol stejně tak i otázky péče o válečné hroby vytvářejí další pole působení pro kulturní referát.

Vedoucí kulturního referátu je pan Markus Klinger.

Vojenský přidělenec

Štáb vojenského přidělence radí velvyslanectví na poli vojensko-politickém, zbrojně-technickém a zbrojařském a podává zprávy o bezpečnostně a vojensko-politických záležitostech. Zastupuje německé vojenské zájmy vůči vojsku České republiky a pečuje o spojení s příslušnými vojenskými a civilními služebnami českého ministerstva obrany a generálního štábu. Je mimo to prostředníkem bilaterálních vzdělávacích a kooperačních aktivit a udržuje kontakty s jinými cizími atašé.

Vojenským přidělencem je Stefan Halberstadt.

Vojensko-politická spolupráce

Rebecca Kašēns

Referát pro vědu a výzkum

Referát pro vědu a výzkum se zabývá česko-německou spoluprácí v oblasti vědy, vzdělání a výzkumu, informuje o vědeckých kooperačních programech a zprostředkovává kontakty mezi výzkumem a podniky. Ve středu pozornosti stojí především výzkum v oblasti obnovitelných zdrojů, ochrany životního prostředí a energetické efektivity. 

Kontaktní osobou je paní Rebecca Kašēns.