Česko-německé vztahy

Steinmeier empf�ngt Zaor�lek Zvětšit obrázek (© DPA) mlouva o dobrém sousedství z roku 1992 je základem česko-německých vztahů od "sametové revoluce" v tehdejším Československu a od znovusjednocení Německa. Vymezuje rámec pro široce rozvinutou spolupráci a předpokládá pravidelná setkání na vládní úrovni.

Druhým základním dokumentem je Česko-německá deklarace, která byla podepsaná 21. ledna 1997. Jejím prostřednictvím vzniklo Česko-německé diskusní fórum a Česko-německý Fond budoucnosti (viz níže).


Den 3. července 2015 podepsali spolkový ministr zahraničí Frank-Walter Stenmeier a jeho český protějšek Lubomír Zaorálek „Společné prohlášení o strategickému dialogu mezi Ministerstvem zahraničních věcí Spolkové republiky Německo a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky jako novém rámci pro česko-německé vztahy“ (viz odkaz Společné prohlášení).

Text Smlouvy o dobrém sousedství

Text Česko-německé deklarace

Společné prohlášení [pdf, 871.91k]

Česko-německá policejní spolupráce se zintenzivňuje

Ratifizierung des deutsch-tschechischen Polizeiabkommens Zvětšit obrázek (© Auswärtiges Amt) 23. srpna 2016 došlo v Berlíně k  výměně ratifikačního dokumentu ke „Smlouvě mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou o policejní spolupráci a ke změně smlouvy ze 2. února 2000 mezi Spolkovou republikou a Českou republikou o doplnění Evropské dohody o právní pomoci v trestních věcech z 20. dubna  1959 a zjednodušení jejího uplatňování“. Na závěr podepsali český velvyslanec v Berlíně pan Tomáš Podivínský a paní Dr. Flor z německého ministerstva zahraničí příslušný protokol.

Touto smlouvou se významně rozšíří kompetence policie sousední země. Policie tak získá například oprávnění zadržet osoby v oblasti deseti kilometrů za hranicemi jiného státu.

Kooperační program Sasko-ČR, 2014-2020

Zvětšit obrázek Nový kooperační program Svobodného státu Sasko a České republiky (SN-CZ 2014-2020) chce navázat na úspěšný předchozí program „Ziel3-Cíl3“. Tento kooperační program byl v září 2014 předložen Evropské komisi k prozkoumání a formálnímu potvrzení, které se očekává na jaře 2015. Posléze bude program otevřen žadatelům z obou zemí. Všechny projekty musí odpovídat tématickým programovým cílům. Ministryně pro regionální rozvoj ČR, Karla Šlechtová, doplňuje: "Těžiště programu spočívají v podpoře vzdělávání, kultury, turismu, dopravy, ochraně životního prostředí, ochraně před povodněmi a katastrofami a bezpečnosti." Informace o dotační oblasti, programu, dotovaných projektech a principech žádání o finanční podporu případní žadatelé najdou na webových stránkách www.sn-cz2020.eu . Na tomto webu budou také zveřejňovány aktuální informace a zprávy a termíny související s "Kooperačním programem Sasko-ČR 2014-2020".

Logo deutsch-tschechischer Zukunftsfonds

Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti je mezistátní instituce s posláním podpořit porozumění mezi Čechy a Němci, zvýšit počet oboustranných setkání a rozšířit formu spolupráce podporou společných projektů. Fond budoucnosti vznikl jako konkrétní výsledek česko-německé deklarace z roku 1997. Po podpisu jeho Stanov německou i českou vládou byl 29. 12. 1997 byl ustanoven na základě českého právního řádu jako nadační fond se sídlem v Praze. 

Více se dočtete zde

Česko-německé diskusní fórum

Česko-německé diskusní fórum bylo založeno v roce 1997 a je jedním z předních projektů Česko-německého fondu budoucnosti. Úkolem Fóra je udávat tón v dialogu o česko-německých vztazích. Stěžejní bod jeho činnosti spočívá v organizaci výroční konference, při níž jsou za účasti české a německé veřejnosti hosty z oblasti politiky, vědy, hospodářství a kultury diskutována témata vztahující se k česko-německé problematice. 

Více se dočtete zde.

Česko-německé fórum mládeže

Česko-německé fórum mládeže je skupina 40 mladých lidí z Německa a České republiky, kteří se aktivně zasazují o zlepšení a prohloubení česko-německých vztahů a spolupráce. V pěti různých pracovních skupinách vyvíjejí a po dobou dvou let mají na starosti nejrozmanitější projekty. Tématy posledního funkčního období (2007-2009) byly Evropa, kultura, migrace, civilní společnost a informovanost.

Více informací se dočtete zde nebo na http://www.cnfm.cz/cs

Česko-německá komise historiků

Československo-německá komise historiků byla založena bývalými ministry zahraničí České a Slovenské Federativní republiky a Spolkové republiky Německo, Jiřím Dienstbierem a Hansem-Dietrichem Genscherem. Po oddělení obou států v roce 1993 existuje Česko-německá komise historiků a Slovensko-německá komise historiků, které mají na německé straně identické složení.

Úkolem komise je vědecké zkoumání společných moderních dějin. Výsledky práce jsou veřejnosti přístupné ve formě publikací. Mladým historikům uděluje komise vědecká stipendia.
Česko-německá komise historiků

Členové Cesko-německé komise historiků

Collegium Bohemicum

Kulturní a vzdělávací zařízení Collegium Bohemicum si dalo za úkol tématizovat česko-německé vztahy a zvláště jejich dějiny. Prostřednictvím akcí jako jsou např. interaktivní programy nebo vzdělávací projekty, pomocí četných publikací, výstav  a konferencí mají být široké veřejnosti  zpřístupněny mimo jiné dějiny soužití  Čechů a Němců v českých zemích.

S pomocí kontaktů na četné instituce města Ústí nad Labem, které jsou založeny na vědeckém bádání a spolupráci, jako je na příklad Městské muzeum, Městský archiv, Ústav slovansko-germánských studií a  Společnost pro dějiny Němců v Čechách, zde tato obecně prospěšná společnost ve svém bádání na téma německo-české vztahy stále pokračuje.

www.CollegiumBohemicum.cz

Česko-německá komise školních učebnic

Cíl práce komise spočívá v pravidelné vědecko-didaktické analýze oboustranných učebnic dějepisu a vylepšení a harmonizace obsahu učebnic a s tím dosažení lepšího porozumění mezi Čechy a Němci. V říjnu 2007 se v Pardubicích konala X. česko-německá komise školních učebnic k tématu "Léta epochy 1968/1989: politické a sociální hnutí, cíle, výsledky československo-německo-evropského kontaktu a srovnání". V roce 2009 se bude konat XI. česko-německá komise školních učebnic. Bude se věnovat tématu "Výuka dějepisu, povědomí dějin a kultura dějin v České republice a ve Spolkové republice Německo".

Webové stránky komise

Institut Pontes

Institut Pontes je nevládní organizace (NGO), která si dala za cíl vytváření mostů mezi nevládními organizacemi a podniky, mezi kulturami a společenstvími, které mohou přispět k novým a poutavým tématům, jakož i k novým alternativním metodám a přístupům v komunikaci a spolupráci mezi lidmi. Totoho cíle má být mimo jiné dosaženo pomocí vzdělávacích a konzultačních aktivit, k nimž patří kurzy oboustrané výuky jazyka sousedů v mateřských a základních školách. Semináře na téma „Kultura, identita, komunikace“ mají dále upozorňovat na dynamické procesy v mezinárodních skupinách.

Další informace najdete na www.i-pontes.org

Německo-Česká a Německo-Slovenská společnost

Německo-Česká a Německo-Slovenská společnost (DTSG) je nezávislý obecně prospěšný spolek. Existuje pro upevnění a rozšíření vztahů mezi Spolkovou republikou Německo, Českou republikou a Slovenskou republikou v oblastech kultury, ekonomiky, politiky a sociálních záležitostí. DTSG byla založena již před více než 20 lety jako Německo-Československá společnost se sídlem v Kolíně.

DTSG

"Antikomplex"

Již od roku 1998 objevuje, zkoumá a reflektuje česká nevládní organizace "Antikomplex" díky různým projektům německou minulost v českých zemích. K tomu patří putovní výstavy "Zmizelé Sudety", které byly vystaveny jak v Německu, České republice, tak i Polsku. Organizace "Antikomplex" dále sestavuje typografii o proměnách krajiny v česko-německém pohraničí po odsunu německy mluvícího obyvatelstva po roce 1945.

"Antikomplex"

Návštěvy představitelů Německa v České republice od roku 1996

Czech Prime Minister Bohuslav Sobotka in Berlin

Mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo dochází každoročně k častým výměnám na politické úrovni. Zde naleznete přehled návštěv německých představitelů v České republice od roku 1996.

Uctění památky obětí nacismu a války

Besuch einer Delegation aus Deutschland in der Gedenkstätte in Theresienstadt

Četné akce v České republice jsou každoročně příležitostí k připomenutí památky obětí nacismu a války. Jejich uctění je zároveň varováním i závazkem. Těchto akcí se pravidelně účastní i zástupci německého velvyslanectví v Praze.