Česko-německá spolupráce v oblasti životního prostředí


Základem česko-německé spolupráce v oblasti životního prostředí je Dohoda o životním prostředí, uzavřená roku 1996, jejíž úkoly koordinuje ´Společná komise pro životní prostředí´. V rámci programu ´Pilotní projekty v zahraničí´bylo v České republice dosud financováno 16 projektů s celkovým objemem podpory 56,9 miliónů Eur. Externí podporu dostává bilaterální spolupráce i ze strany EU, např. formou podpory v rámci programu PHARE a projektů Twinning.

V centru spolupráce stojí opatření v oblasti čistoty ovzduší, ochrany přírody a vod a posuzování vlivů na životní prostředí v přeshraničním styku. Výměna probíhá také v oblastech odpadového hospodářství, energie a hnědého uhlí. Na německé straně se kromě Spolkového ministerstva životního prostředí podílejí také Bavorsko a Sasko v šesti pracovních skupinách Komise pro životní prostředí.

Od roku 2000 se bilaterální pomoc Německa realizuje prostřednictvím Poradenského programu pomoci spolkové vlády, který nahradil program TRANSFORM, probíhající do roku 1999. Spolupráce v oblasti čistoty ovzduší se týká primárně Krušných hor, nejvíce ohrožených škodlivými látkami v ovzduší. Česká strana vyvinula v té to oblasti velké úsilí. ´Fond pro čistotu ovzduší´ poskytuje v letech 2002/03 mimo jiné Krajským úřadům, obcím a státním zařízením v příhraničních oblastech s Německem prostředky na zlepšení kvality ovzduší v těchto regionech. Tyto prostředky se synchronizují s prostředky z programu PHARE od EU.

V oblasti ochrany přírody se spolupráce soustřeďuje především na přeshraniční národní parky Bavorský les/Šumava a Saské Švýcarsko/České Švýcarsko.

Při ochraně Labe úzce spolupracuje Německo a Česká republika v ´Mezinárodní komisi na ochranu Labe´ (MKOL). Od jejího založení v roce 1990 je jejím hlavním úkolem zlepšování kvality vody. Celkem bylo v této souvislosti zřízeno 239 čistíren vody, z toho 61 na českém a 177 na německém území. Díky rámcové směrnici ES o vodách bude přeshraniční koordinace, řízená společným koordinačním střediskem, stále nabývat na významu. Při řešení bilaterálních problémů kromě toho Německo a Česká republika úzce spolupracují také v Komisi pro hraniční vody.

Také během katastrofálních povodní v létě 2002 se prokázala kvalita česko-německé spolupráce. Spolkový ministr životního prostředí Trittin, který v srpnu 2002 přicestoval do České republiky, tehdy spontánně přislíbil jeden milión Eur jako podporu pro Českou republiku na odstraňování následků povodní. Tyto prostředky přispěly k rychlému obnovení jedné ze tří zničených stanic na měření kvality vody v Labi. Za přítomnosti spolkového ministra Trittina mohla být měřící stanice v Obříství (okres Mělník) dne 7. srpna 2003 znovu otevřena.

Vzhledem k blížícímu se vstupu České republiky do EU k 1. květnu 2004 získávají takzvané projekty EU Twinning zvláštní význam. Kromě bilaterálních opatření podporuje Německo Českou republiku ve snahách o dosažení norem EU jak v oblasti čistoty ovzuduší, tak i ve formě poradenství v regionálních institucích životního prostředí. O tom, jak daleko Česká republika pokročila v oblasti životního prostředí, svědčí ta skutečnost, že kapitola životní prostředí byla předběžně uzavřena již v červnu 2001.

Pokud jde o jadernou elektrárnu Temelín, byly obavy o její bezpečnost na německé a rakouské straně zohledněny v dodatečném protokolu (tzv. protokolu z Melku), který počítá v některých oblastech se zlepšením bezpečnostních standardů.

Od roku 1993 existuje mezi Německem, Českou republikou a Polskem trilaterální spolupráce v oblasti snížení znečištění ovzduší ve společném příhraničním prostoru, která se soustřeďuje primárně na průmysl zpracování hnědého uhlí. Situace v oblasti – kvůli extrémnímu znečištění nazývané ´černý trojúhelník´ - se mezitím již zlepšila. Hlavní díl snížení znečištění kysličníkem siřičitým byl docílen v Čechách a v Německu. K tomuto vývoji přispěly svým dílem sanace a uzavírání uhelných elektráren s německou finanční podporou. Situaci v čistotě ovzduší sleduje síť měřících stanic, vybudovaných s podporou z programu PHARE. Po výměně dat se od roku 1999 vypracovávají roční zprávy o kvalitě ovzduší. Prostředky k tomu dává k dispozici již výše zmíněný ´Fond pro čistotu ovzduší´. Cílem těchto snah je snížení znečištění ovzduší také hospodárnějším využíváním energií.

Výhled

Základními prvky budoucích společných snah jsou jak přeshraniční posuzování vlivů na životní prostředí, tak i snižování a zamezování znečišťování životního prostředí. Zde stojí dosažení a dodržování mezinárodních směrnic a konvencí na prvním místě. Oblasti životního prostředí a energie budou také v neposlední řadě kvůli otázkám společného využívání mechanismů z Kjóta a obecným otázkám ochrany klimatu stát na prvních místech v agendě spolupráce.