Dvacet pět let Humboldt Klubu v České republice

Zvětšit obrázek

Před dvaceti pěti lety byl v České republice založen Humboldt klub, který sdružuje bývalé i současné stipendisty Nadace Alexandra von Humboldta a nositele cen této nadace. Jeho posláním je rozvíjet vědecké a kulturní aktivity v ČR, podporovat mezinárodní spolupráci a výměnu se zaměřením na rozvoj česko-německých vztahů a kontaktů mezi vědeckými a kulturními institucemi obou zemí.  Podporuje kontakty mezi stipendisty a dlouhodobě je udržuje s Nadací A. v. Humboldta. K uvedneném výročí připravuje klub ve spolupráci s velvyslanectvím Spolkové republiky Německo slavnostní setkání, které se uskuteční 2. března v budově velvyslanectví.

Nadaci Alexandra von Humboldta v její současné podobě založil Spolkový kancléř a ministr zahraničí Konrad Adenauer v roce 1953. Principy její činnosti, dané statutem, na jehož vytvoření se podílel zejména její první prezident, světově proslulý fyzik a nositel Nobelovy ceny prof. Werner Heisenberg, zůstávají neměnné již 63 let. Hlavním posláním nadace je podpora mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu a mezikulturního porozumění. Za tím účelem poskytuje mladým vědeckým pracovníkům stipendia k dlouhodobým pobytům na německých vysokých školách a výzkumných ústavech, a to bez ohledu na zemi, národnost, náboženství, rasu, pohlaví a světový názor. Nestanovuje žádné kvóty pro země ani pro obory. Základním kriteriem je kvalita vědecké práce žadatele, kterou spolu s předloženým výzkumným záměrem posuzují přední němečtí odborníci. Nadace je z podstatné části financována prostřednictvím několika spolkových ministerstev. 

Zatímco statut a principy se za léta nezměnily, k řadě změn docházelo postupně ve formách podpory nadace. Výrazně se zvýšil počet udělovaných stipendií, rozšířily se podmínky spolupráce i na vědecké týmy, jsou udělována stipendia mladým německým výzkumníkům na pobyty na pracovištích zahraničních stipendistů, na návrhy německých vědců jsou udělovány ceny nadace pro vynikající zahraniční vědce apod. Měnil se i věkový limit pro udělování stipendií, který je nyní vztahován především k době po získání doktorského titulu. Stipendisté mohou získat podporu pro přístrojové vybavení nebo vědeckou literaturu. Nadace s nimi udržuje kontakt po celý život a i po skončení dlouhodobého výzkumného pobytu mu může umožnit následné kratší pobyty apod. 

Nadace Alexandra von Humboldta vznikla poprvé již v r. 1860, tedy rok po smrti tohoto světově uznávaného vědce, cestovatele, velkého humanisty a mecenáše vědy. V prvé podobě poskytovala podporu německým vědcům k uskutečnění zahraničních cest a geografickému výzkumu. Finance získávala z různých zdrojů – vedle německých institucí jí přispívaly např. i Royal Society (London) a St. Petěrburská akademie věd. Svou činnost ukončila z finančních důvodů až koncem první světové války.

Druhou etapu činnosti nadace (1923 – 1945) ovlivnil politický vývoj Německa a další světová válka. Značná část jejích materiálů byla za války zničena. S dnešní nadací ji spojuje zejména poskytování stipendií zahraničním vědcům pro výzkum na pracovištích v Německu. Pro českou vědu je významné, že mezi nimi byl i Jan Patočka, který v letech 1932 a 1933 studoval u prof. Martina Heideggera a prof. Edmunda Husserla, zakladatele fenomenologie, což mělo mimořádný vliv na jeho další práci.

Nadace Alexandra von Humboldta poskytla od r. 1953 již 29 tisíc stipendií žadatelům ze 137 zemí. Počet žádostí o stipendia i udělených stipendií v posledních letech významně stoupá, v současnosti z nich zdalekanejvíce směřuje do USA a Číny. K vysoké mezinárodní prestiži nadace jistě významně přispívá, že již 50 členů z její „rodiny“ získalo Nobelovu cenu, a že v jejím čele stály mimořádné osobnosti, jako již citovaný prof. W. Heisenberg (1953 – 1957), prof. F. Lynnen (1975 – 1979), prof. W. Paul (1979 – 1989), (vesměs nositelé Nobelovy ceny) a další. Od r. 2007 je jejím prezidentem významný chemik a bývalý prezident Deutsche Forschungsgemeinschaft prof. Helmut Schwarz.

Stipendium nadace získalo dosud 413 českých výzkumníků, 18 dalších pak cenu nadace. Značná část stipendistů absolvovala Univerzitu Karlovu, téměř třetina z nich pracuje nebo pracovala v ústavech Akademie věd ČR. Počty stipendistů se v průběhu let výrazně měnily. O první  dvě stipendia se čeští výzkumníci mohli ucházet a získali je až v r. 1964 a za období 1963 – 1968 již žadatelé z bývalého Československa počtem 189 získaných stipendií byli na třetím místě z tehdy 99 zemí světa. Ještě ve dvou následujících letech byl tento počet vysoký (1969 – 63 a 1970 – 23 stipendií). S nástupem normalizace a v důsledku nemožnosti dále o stipendia nadace žádat však dramaticky poklesl (1971 – 5, 1972 – 1, 1973 – 1, 1974 – 0). Absurdní zůstává, že tento vývoj, který podle podkladů nadace nemá obdobu v žádné další zemi, nastal v době příprav a následně i platnosti helsinské Smlouvy o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, v níž se ke spolupráci ve vědě a v oblasti lidských práv státy zavázaly. Kontakty s nadací se trochu zlepšily až po deseti letech, i v té době však ještě naši představitelé nerealisticky požadovali, aby nadace stanovila kvótu pro naše stipendisty, jejichž výběr by pak „zajistila“ naše strana.

Přístup státu k nadaci se změnil až v r. 1988 v souvislosti s návštěvou jejích představitelů a s jejich památnými setkáními se stipendisty na půdě Karlovy univerzity a na zámku v Liblicích. Zásadní proměna ovšem mohla nastat až po listopadu 1989, což umožnilo i založení Humboldt klubu.

Ve světě působí dnes již 122 Humboldt klubů v 75 zemích. Český klub vznikl před 25 lety, krátce poté, co slovenští kolegové ustanovili v Bratislavě vlastní organizaci. V současnosti má Humboldt klub v ČR 80 členů. Zkušenosti a poznatky ze stipendijního pobytu vesměs velmi pozitivně hodnotí a ve své další práci je mohli úspěšně využívat. Mnozí z nich v ní dosáhli významných postavení na univerzitních pracovištích, na ústavech Akademie věd, jako přednostové lékařských klinik apod., působili a působí ve vedení univerzit a Akademie. Z celé řady z nich uvádíme alespoň současného předsedu AV ČR prof. J. Drahoše, DrSc. 13 stipendistů a nositelů cen Nadace se stalo členy Učené společnosti ČR.

Humboldt klub v ČR se od počátku snažil přispět k rozšíření poznatků o vztahu A. v. Humboldta k českým zemím a o vlivu jeho myšlenek u nás. Uspořádal řadu výstav o jeho životě a díle a publikoval práce o něm, o jeho pobytech v Čechách, o jeho korespondenci s významnými našimi osobnostmi a o vysokých poctách, kterých se mu u nás dostalo (čestné doktoráty UK, čestné členství Královské české společnosti nauk, Společnosti Vlasteneckého muzea v Čechách aj). V 90. letech klub vydal deset čísel Bulletinu Humboldt klubu v České republice, v nichž kromě klubové činnosti autoři publikovali příspěvky o Humboldtových kontaktech s českými zeměmi a českou vědou.

Mimořádnou se stalo opakování cesty A. v. Humoldta Českým středohořím, kterou podnikl se svým přítelem J. K. Freieslebenem ještě za svých studentských let v r. 1791. Poněvadž ji podrobně zdokumentoval, mohli účastníci navštívit místa, která ještě zůstala víceméně zachována v původní podobě a podle záznamů i určit místo přenocování A. v Humboldta na jeho putování. Byl jím někdejší zájezdní hostinec Granátka u obce Třebívlice na Litoměřicku. V současné době je na něm již umístěna pamětní deska na jeho pobyt.

Na jiném místě Humboldtova pobytu, v lázních Teplice (dnešní sanatorium Beethoven) byla  z iniciativy Humboldt klubu a za přispění A.v. Humboldt Stiftung  slavnostně instalována pamětní deska již v devadesátých letech a další připomínka jeho pobytu byla umístěna v lázeňském areálu.

Humboldt klub uspořádal několik seminářů a kolokvií za účasti domácích i zahraničních odborníků, největší z nich v Praze v letech 1966 a v r. 2008 „Od studené války ke  společnosti založené na znalostech – vědecká spolupráce mezi Českou republikou, Slovenskem a Německem“ , vždy ve spolupráci s Humboldtovou nadací v Bonnu.

Humboldt klub pořádá na svých setkáních pravidelně semináře k vybraným tématům, na nichž vystupují jeho členové, odborníci v dané oblasti. V poslední době je prvořadá pozornost otázkám podpory a financování vědy a výzkumu, hodnocení jejich výsledků aj., které spojují zájmy všech výzkumníků, bez ohledu na odborné zaměření. Díky významné spolupráci s velvyslanectvím Spolkové republiky Německo a jeho podpoře se tak mohlo na jeho půdě uskutečnit pět česko - německých setkání za účasti předních odborníků z obou zemí na uvedená témata, na otázky excelence ve výzkumu, vzdělávání a na seznámení s činností předních německých nadací, podporujících vědu a výzkum.

Členové klubu se zúčastnili slavnostních setkání i vědeckých seminářů a kolokvií, která připravila nadace v Bonnu, i akcí partnerských zahraničních klubů, vesměs s aktivními vystoupeními (Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko aj.).

S podporou nadace připravili členové klubu přes deset vědeckých mezinárodních setkání, označovaných jako Humboldt – Kollegs, a to zejména z právní problematiky a z historie, z nichž uvádíme např. „The lability of member states for infringerment of EU law“, PF UK Praha, 2011.

Humboldt Klub inicioval ocenění  významných představitelů nadace za jejich přínos pro rozvoj mezinárodní  vědecké spolupráce a jeho podporu ve vztahu k naší zemi Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR. Tato ocenění získali prezident Humboltovy nadace prof. R. Lüst, její  dlouholetý generální sekretář dr. H. Pfeiffer, jeho nástupce dr. M. Osten a jejich zástupci  dr. D. Papenfuss a dr.T. Berberich (in memoriam). Dr. Pfeiffer, dr. Papenefuss, dr. Berberich a  a pí. dr. Janetzke byli jmenováni čestnými členy Humboldt klubu.

V posledních letech získává stipendium nadace průměrně šest českých uchazečů, což je srovnatelné s několika dalšími evropskými zeměmi. Pozornost v té souvislost zasluhuje poměrně vysoká úspěšnost žadatelů z ČR, a to nejen v porovnání se zeměmi východní Evropy.  

Klub v souladu se svým statutem pomáhal zájemcům o stipendium Humboldtovy nadace informacemi i radami a bude v této činnosti pokračovat i nadále. pomoci může zejména při zprostředkování kontaktů s německými pracovišti. Informace jsou dostupné na webových stránkách 

www.humboldtklub.cz nebo seznam%27%cz,humboldt-klub

V letošním roce Humboldt klub v ČR vedle slavnostního setkání ke svému založení připravuje další setkání svých členů s přednáškami na vybraná témata, společné akce s německým Humboldt klubem a publikace a připomenutí 70. výročí udělení československého občanství slavným německým spisovatelům Heinrichu a Thomasi Mannovým a jejich rodinám.   

Humboldt Klub

Humboldt klub České republiky sdružuje bývalé a současné stipendisty Nadace Alexandra von Humboldta, nositele cen Nadace a další osoby, jež se ztotožní s cíli, posláním a stanovami klubu. Posláním Humboldtova klubu je rozvoj vědeckých a kulturních aktivit v ČR, podpora mezinárodní spolupráce a výměny se zaměřením na rozvoj česko-německých vztahů.