Společný studijní „double-degree“ program Západočeské univerzity v Plzni a Technické univerzity v Chemnitz pod názvem „Pedagogika pohybové prevence“.

Im Labor der Sportmedizin/-biologie der TU Chemnitz Zvětšit obrázek (© Rico Welzel) Od zimního semestru 2017/2018 je na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) a Technické univerzitě v Chemnitz (TUC) připraven k zahájení dvouletý magisterský studijní program „Pedagogika pohybové prevence“. V Německu je program již plně akreditován, v ČR je posledním krokem schválení Národním akreditačním úřadem (NAU). Studenti z České republiky a Německa tak mohou získat diplom v tomto oboru na obou univerzitách. První dva semestry stráví zapsaní studenti na domovské univerzitě, semestr třetí na univerzitě partnerské a konečně semestr závěrečný ve spojení s obhajobou diplomové práce dle vlastního výběru v Plzni či Chemnitz. Celé studium je bezplatné. Jazykové kompetence byly stanoveny pro české studenty v němčině na úroveň B2, pro německé studenty v češtině na A2. Výuka bude probíhat na TUC v němčině i angličtině, na ZČU potom v češtině, angličtině u vybraných předmětů i v němčině.

„Studenti tohoto oboru získají mezinárodní znalosti a zkušenosti, budou se tak v budoucnu moci lépe prosadit na celoevropském trhu v oblasti podpory zdraví, říká Prof. Dr. Henry Schulz z Institutu aplikovaných věd při TU Chemnitz. Dr. Václav Salcman z Fakulty pedagogické ZČU v Plzni k tomu přidává: „Získané kompetence usnadní našim absolventům přístup k zahraničním firmám a zařízením v oborech spojených se zdravým způsobem života.“ Obě univerzity spolupracují již několik let na společných vědeckých projektech v oblasti zdraví.

V rámci tohoto nového, přeshraničního studijního programu budou studentům zprostředkovány informace spojené se zdravým životním stylem, podporou a prevencí zdraví dětí, mládeže, dospělých i seniorů. Studijní program je jak v Sasku, tak v České republice doposud jedinečný, je určen  především pro absolventy sportovních a zdravotnických bakalářských programů. Studium zahrnuje celou řadu specifických sportovně-pohybových témat s důrazem na aplikaci v praxi jako např. zavedení pohybových programů v zaměstnání, možnosti motivace spolupracovníků prostřednictvím sportovních aktivit nebo pohyb v rámci Work Life Balance. „Studijní program citlivě reaguje na aktuální vývoj ve společnosti, která, se silnou podporou médií, stále více objevuje význam sportu a zdraví a posiluje povědomí o tématech spojených se zdravým způsobem života“, doplňuje prof. Schulz Podpis smlouvy o spolupráci Zvětšit obrázek Podpis smlouvy o spolupráci (© Rico Welzel)

V budoucnu lze očekávat u německých i českých absolventů posílení pozic na trhu práce v oborech spojených s prevencí a podporou zdraví. Získané vzdělání budou moci uplatnit zejména tam, kde bude silný nástup nových trendů a technologií v oborech spojených s tréninkem, aplikací pohybových forem a technologií. „Geografická poloha obou univerzit je pro studenty atraktivní. Kromě vědeckého vzdělání lze velmi dobře studentům zprostředkovat i prakticky orientovanou výuku s pedagogickým podtextem“, potvrzuje Dr. Salcman. Součástí studia jsou četné workshopy, letní i zimní výcvikové kurzy, společné přeshraniční projekty. Nelze opomenout i projekty vědecké tak jako hostování akademických pracovníků na partnerských univerzitách. „Jazykové a interkulturní zkušenosti výrazně podpoří osobnostní i profesionální vývoj studentů“, předpovídá prof. Schulz.   

Kontakt:

Prof. Dr. Henry Schulz, Institut für Angewandte Bewegungswissenschaften der TU Chemnitz, Telefon 0371 531-31315, E-Mail  hsw%27%tu-chemnitz%27%de,henry%27%schulz

Mgr. Václav Salcman, Ph.D., Katedra tělesné a sportovní výchovy, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni, Telefon 0042 377636438 , E-Mail  ktv%27%zcu%27%cz,salcman